ico
 

Általános Szerződési Feltételek

1. A Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban KT) (1076 Budapest, Thököly út 21. tel: +36 1 4628400, fax: +36 1 4628401, nyilvántartási szám: U-000834, adószám 13834203-2-42) a 281/2008 (XI.28) Korm. sz. rendelet 3. paragrafusában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, a KT honlapján (www.kartagotours.hu) közölt információk (különös tekintettel az Utazási Tanácsokra) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

2. Jelen általános szerződési feltételek elsősorban a KT által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

3. Amennyiben a KT belföldi utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

4. Amennyiben a KT valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. hajójegy, buszjegy, repülőjegy) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem a jelen ÁSZF, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.

I. Utazási szerződés létrejötte

1. Az Utas utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül (www.kartagotours.hu), vagy szóban bármely KT irodában, vagy a KT-szal szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

2. A KT fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a KT írásban értesíti. Ennek hiányában az Utas megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére a KT visszatéríti.

3. Az utazási szerződés alapját képezik a KT katalógusában, weboldalán és az utazási szerződésben rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek, és a katalógusban található Hasznos Tudnivalók: függetlenül a szerződés megkötésének módjától.  

4. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

II. Az Utas jogai és kötelezettségei

1.    Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a KT útmutatásai alapján.

2.    Az Utas köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utas ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utas viseli.

3.    Az Utas és a KT a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utas telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

4.    Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles a KT helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Utazásszervezőnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.

5.    Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utas elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Az Utast terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő a KT felé.  Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag vihető. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (pl. fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).

6.     Hajó-, komp utazásokkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk felelősséget nem vállal. a KT minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

7.    Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után kell közölni a KT Utazási Iroda képviselőjével, ennek elmulasztása esetén a KT mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A közlés késedelméből eredő károkért az Utas felelős, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. A KT az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint:

1.a. A KT az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van a KT irodáiban, vagy Parnerirodáinál.  

1.b. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.

2. A KT kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A KT nem vállal kötelezettséget az Utas azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

3. A KT fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

4. Amennyiben a KT a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utas részére hasonló minőségben és értékben. Az Utasnak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.

5. A KT fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

6. A KT fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő, repülős utaknál minimum 120 fő/járat. Az ettől eltérő létszámot a KT megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma).

7. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az iroda 3.000.- Ft foglalási díjat számol fel, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A KT a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.

8. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. A KT fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.

9. A KT a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

10. A KT az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utasok részére nem biztosíthatók.

11. A KT fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utast a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

IV. Fizetési feltételek

1.    Az Utas az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

2.     Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket a KT nem veszi figyelembe.

V. Lemondási feltételek

1. A KT jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket- az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték; vagy deviza az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.

2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a KT-nak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni): Az utazás megkezdése előtt:
- 60-30 nappal a részvételi díj 10%-a
- 29-21 nappal a részvételi díj 50 %-a
- 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a
- 14-7. nappal a részvételi díj 80 %-a
- 6-3. nappal a részvételi díj 90 %-a
- 2. nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
Menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az Utas köteles a KT tényleges költségeit megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a KT minden esetben pontos tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utasoknak az utazási szerződés megkötésekor.

3. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a KT a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

3.a: átutalással 3 munkanapon belül az Utas írásbeli nyilatkozata alapján az Utas által megadott bankszámlaszámra

3.b: Az Utas kérésére indokolt esetben készpénzben utazási irodában előre egyeztetett időpontban.

VI. Módosítási feltételek

1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utasnak 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

2. Azokat az eseteket, - amikor az utazási szerződés módosítására az Utas által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, - a KT útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

3. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

4. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

VII. Az árak tartalmazzák
(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén.)

1. Repülőjegy oda-vissza utazásra (A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó. A részletekről kérjük, érdeklődjön az irodában.) 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva.

2. Transzfer: repülőtér – szálloda - repülőtér között (Kivéve: sportfelszerelések - pl: szörf, kite -, szállítása a repülőtér és szálloda között, melyek előzetes megrendelés esetén felár megfizetése mellett vehetők igénybe.)

3. A programban feltüntetett szolgáltatások:
a. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában
b. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint.
Az italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal
c. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.
d. Telepített magyar nyelvű képviselő amennyiben az adott úti célnál ez feltűntetésre kerül. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően. Magyar nyelvű asszisztencia: 24 órás telefonos elérhetőség magyar nyelven a helyszínen, sürgős/fontos ügyben személyes segítségnyújtás, egy információs óra /érkezés.
A szervezett programok időtartama a reptéri találkozás időpontjától a budapesti hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.

VIII. Fakultatív programok

1. Fakultatív kirándulások lehetőségéről a KT katalógusa és a helyszínen a helyi képviselő ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. A KT által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem a KT közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban a KT semmilyen reklamációt nem fogad el.

IX. Légi szállítás

1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. A KT és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.

2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a KT fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.

3. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten - a KT minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.

4. Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. Irodánk minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a KT nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.

5. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

X. Szállodák és elszállásolás

1. A KT jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utast elszállásolni. A KT nem köteles a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített Utas igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

2. A KT kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják. Az Utasnak csak a katalógusban külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor a KT köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani.

3. A KT akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

4. Tengerre néző szoba megrendeléseket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll a KT-nak elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben a szálloda nem tudja biztosítani a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy az Utas köteles ezt a tényt a helyszínen a helyi képviselővel jegyzőkönyveztetni, és a KT köteles a felárat az utazás után haladéktalanul visszafizetni.

XI. Hibás teljesítés

1. A KT helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

2. A KT nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A KT köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

3. A KT Zrt. az utasnak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

4. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a KT helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.

5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. A KT kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

6. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és a KT mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

7. Az időben benyújtott panaszlevekre a KT 30 napon belül válaszol.

8.A KT a személyiségi jogok védelme érdekében az utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - ad meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az utast terhelik.

9. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

10. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a KT felelősséget nem vállal.

11. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

12. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 2.) kizárólagos illetékességének.

XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A KT köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a KT a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

XIII. Biztosítás

1. Az utazási iroda köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

2. Az utazásképtelenségre vonatkozó (ún. storno) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja az utazás megkezdése előtti 61. napig téríthető vissza. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazás szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak a KT vagy megbízottja felé történő megfizetését követően - kezdődik meg.
Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás díja a részvételi díj 1,3 %-a (menetrendszerinti/fapados járatokat tartalmazó utazási csomagok esetén 2%). Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtását követően, a jogalap fennállása esetén a bánatpénz összegét 10 % - de minimum 5.000 Ft / fő - önrészesedés levonásával visszatéríti.

3. A KT weboldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az utas előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon. A biztosítási szerződés részét képezik utazási biztosítás vonatkozásában az EUB2014-92KTU jelű biztosítási feltételek, utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás esetében pedig az EUB2014-93KTS jelű biztosítási feltételek.

4. Az Utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.

5. A KT vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38.) nyújtja. A vagyoni biztosíték területi hatálya a KT által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: 28672-KE-12/2018 összege: 1.000.000.000 Ft (egymilliárd forint), mely a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 10 § (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet.

XIV. Személyes adatok védelme

1. A KT az utasokkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban Utasok) kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel. A Kartago Tours a közte, és az Utasok közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az Utasok által megadott és a KT által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A KT a személyi adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést az ugyfelkapcsolat@kartagotours.hu elérhetőségen fogad.

Az utazási szerződést nem érintő egyéb személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a https://www.kartagotours.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

2. Amennyiben az Utasok az egészségi állapotukra vonatkozó személyes adatokat adnak meg a KT számára, tudomásul veszik és a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a KT a szerződés teljesítése során ezeket a személyes adatokat kezelje a jelen szabályzat 5.1. és 5.2. pontja alapján.

3. A személyes adatok feldolgozása során a KT. betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletet (2016. április 27.) a természetesen személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”)  és figyelembe veszi az érintettek személyes szférájának és magánéletének védelmét. Felügyeleti hatóság: NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-61687, NAIH- 61688, NAIH-61689, NAIH-61690, NAIH-61691, NAIH-61692, NAIH-61693

4. Az Utasok nem kötelesek személyes adataikat megadni a KT felé; a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Azonban a személyes adatok ismerete és feldolgozása nélkül a KT. nem lesz képes az utazási szerződés megkötésére és végrehajtására.

5. A KT a személyes adatokat csak az alábbi célokra használja fel:

5.1 a szerződés teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja;
5.2 a KT jogainak és jogos érdekeinek védelme, különösen a KT. jogi követeléseinek  létrehozása, végrehajtása vagy védelme; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja;
5.3 a KT általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja (pl a könyvelési és adózási dokumentumok fenntartásának kötelezettsége);
5.4 marketing; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja. A marketing célokra történő feldolgozás magában foglalja a személyes adatok bármely hűségprogramra történő feldolgozását is. 

6 A KT az adatokat csak annyi ideig tárolja, ami az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges.  Ha a KT. két vagy több célra is feldolgozza személyes adatait, akkor az adatokat addig tároljuk, amíg az utoljára lejáró adatkezelési cél teljesül. Azonban a KT. a már teljesült adatvédelmi célhoz történő adatfelhasználást korábban - az adott cél teljesülését követően - akkor is megszünteti, ha az egyéb cél(ok) érdekében történő adatfelhasználás még tart.

Ennek megfelelően az Utasok személyes adatait az alábbi  időtartamig szükséges kezelnünk:
6.1 a szerződés teljesítése érdekében, a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnéséig;
6.2 A KT jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében 5 naptári év elteltéig a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnését követően. A KT. jogaival és/vagy kötelezettségeivel összefüggő bírósági, közigazgatási vagy egyéb eljárásokban az érintettekkel szemben a személyes adatok feldolgozása nem zárul le ezen eljárások megszüntetése előtt;
6.3 a KT vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, a vonatkozó jogi kötelezettségek időtartamára
6.4 marketing célokra, amíg Utasainktól erre vonatkozó kifogás, vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérés nem érkezik.

7. A KT legkésőbb az adatkezelési időtartam lejárata szerinti naptári év végétől számított három naptári hónapon belül megsemmisíti vagy azonosításra alkalmatlanná teszi az Utasok személyes adatait.

8. A szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése érdekében a KT. az Utasok személyes adatait olyan harmadik feleknek továbbítja, amelyek a megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújtják az Utasok számára, vagy megkönnyítik azok biztosítását. Ezen szolgáltatók a személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőként vesznek részt a folyamatban, és teljes mértékben felelősek az adatok kezeléséért.

Fenti kategóriába különösen az alábbi szolgáltatók tartoznak:
1.8.1 Szállásszolgáltatást nyújtók;
1.8.2 Szállítási szolgáltatást nyújtók;
1.8.3 Biztosítási szolgáltatást nyújtók;
1.8.4 Állami Külképviseletek (vízum beszerzéséhez);
1.8.5  egyéb szolgáltatások nyújtói, megállapodás alapján (pl. autókölcsönzés, transzfer vagy parkoló szolgáltatás). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes úti céljainkra külön feltételek vonatkoznak a légitársaság adatkezelése szempontjából, amely az alábbi oldalon található:
https://www.kartagotours.hu/legitarsasagi-informaciok

Utasaink az utazási szerződés megkötésével tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak a légitársaság által megadott adatkezeléshez.

9. A KT jogosult az Utasok személyes adatainak továbbítására olyan közreműködők számára is, akik a KT megbízásából és nevében eljárva, ún. adatfeldolgozóként vesznek részt a folyamatban. A Kartago Tours adatfeldolgozóinak listája magában foglalja a kiszervezett szolgáltatások nyújtóit, valamint partner utazási ügynökségeinket. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja és (48) preambulum bekezdése alapján a KT jogosult megosztani az Utasok személyes adatait belső ügyintézési célok érdekében leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival az EXIM GROUP-n belül.  Az EXIM GROUP magában foglalja az EXIM HOLDING a.s-t és ennek leányvállalatait a Cseh Köztársaságban és egyéb országokban, illetve a Der Touristik Group Gmbh-t és ennek leányvállalatait a Német Köztársaságban és egyéb országokban.

10. A KT jogosult továbbá az Utasok személyes adatainak átadására egyes kijelölt hatóságok számára abban az esetben, ha a KT-re nézve kötelező érvényű jogszabály ezt előírja (például bíróság vagy rendvédelmi hatóságok). Az ilyen hatóságok a személyes adatok vonatkozásában független adatkezelőként járnak el.

11. Amennyiben az Utasok az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, ún. harmadik országba utazik, személyes adatait a harmadik ország felé kerülnek továbbításra. Ilyen esetekben a KT. minden tőle elvárható lépést megtesz az átadott személyes adatok biztonságos átvitelének és titkosságának biztosítására. Ha azonban az Utasaink az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívülre utaznak, akkor tudomásul veszik és az utazási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a KT. a személyes adataikat átruházhatja a megfelelő adatszolgáltatókra még - a GDPR 45. cikkely (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat hiányában is a GDPR 46. cikkelye szerinti megfelelő biztosítékok alapján.

12. Utasaink a személyes adataikkal kapcsolatban az alábbiakban felsorolt ​​jogokat élvezik. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy bizonyos vonatkozó kivételek miatt nem lehetséges ezen jogokat minden helyzetben korlátozás nélkül gyakorolni. Amennyiben Ön a GDPR szerinti jogait gyakorolja, indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül megtesszük a megfelelő intézkedéseket (ez a határidő két további hónappal meghosszabbítható, ha szükséges, az adott ügy komplexitása és/vagy a kérelmek száma miatt)

A személyes adatokat szolgáltató Utasok joga:
12.1 Hozzáférés: Utasainknak jogában áll hozzáférni a KT által róluk tárolt adatokhoz. 
12.2 Módosítás: Igényelhetik, hogy módosítsuk a pontatlan személyes adatokat.
12.3 Törlés: A GDPR 17. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik tőlünk, hogy töröljük a személyes adataikat.
12.4 Korlátozás: A GDPR 18. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik az adatkezelés korlátozását.
12.5. Tiltakozás: Ha személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, Utasainknak jogában áll kifogást emelni a vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen.
12.6. Hordozhatóság: Utasaink kérhetik tőlünk, hogy elektronikus úton feldolgozott személyes adataikat továbbítsunk számára vagy harmadik félnek.

13. Ha feltételezi, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a jogszabályokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy azonnal orvosolhassuk a kifogásolt helyzetet. Ez a gyakorlat nem sérti Utasainknak azt a jogát, hogy panaszt nyújtsanak be közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz.

14. A szerződés aláírásával az Utas megerősíti, hogy megkapta és megértette az itt leírt személyes adatok feldolgozására vonatkozó tételeket. Ha az ügyfél egy harmadik személy nevében vagy javára kötötte a szerződést, megerősíti, hogy jogosult a a harmadik fél személyes adatait megadni KT számára, és a harmadik felet ennek megfelelően értesítette.

A KT ügyeleti telefonszáma (csak sürgős ügyben, probléma esetén hívja ezt a számot):
06-20-669-0318

A Kartago Tours nyilvántartási száma: U-000834

A Kartago Tours a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.

Telefonos foglalási osztály | Hétfőtől Vasárnapig 8:00-tól 20:00 óráig | +36 1 462-8-462

 Copyright © 2017 | Kartago Tours Zrt. 1076 Budapest, Thököly út 21-23 H-P 8:30-18:00, SZ 9:00 – 13:00

 
 
A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlapunkon való böngészéssel Ön hozzájárul a sütik használatához. További információk